کیفری

حقوق کیفری به جرائم و مجازات ها می پردازد. مطابق با تعریف ارائه شده توسط قانون مجازات اسلامی، جرم فعل یا ترک فعلی است که توسط قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. مفهوم مخالف این مقرره آن است که فعل یا ترک فعلی که توسط قانونگذار برای آن مجازات در نظر گرفته نشده باشد، جرم تلقی نمی شود. بنابراین، در نظام حقوقی فعلی ایران، حقوق کیفری بر اساس مجازات جرائم طبقه بندی می شود که بر این اساس مجازات ها به قصاص، حدود، دیات و تعزیرات تقسیم بندی می شوند:

قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است.

دیه اعم از مقدر و غیر مقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می شود.

به میزان دیه در ماه های حرام، یک سوم مبلغ اصل دیه اضافه می شود که به آن تغلیظ (غلیظ کردن) دیه گفته می شود. ماه های حرام عبارتند از محرم، ذی القعده، ذی الحجه و رجب.

حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است. برای مثال، مجازت نوشیدن مشروبات الکلی ... . حدود شامل جرائم معافی عفت، سرقت حدی، قذف، محاربه و افساد فی الارض می شود و اصولاً سنگین ترین مجازات ها را دارد.

تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نمی شود و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع، مقدار، کیفیتِ اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیرات به موجب قانون تعیین می شود. تعزیرات در برگیرندۀ سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، تحصیل مال به طور غیر مشروع، جرائم پزشکی و دعاوی مربوط به کارکنان دولت است.

 

وکلای متخصص در زمینۀ امور کیفری می توانند در زمینه های زیر به شما راهنمایی ارائه کنند و یا دعاوی شما را دنبال و از حقوق شما دفاع نمایند:

  • تعزیرات (سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، تحصیل مال به طور غیر مشروع، جرائم پزشکی، دعاوی مربوط به کارکنان دولت)
  • حدود (جرائم معافی عفت، سرقت حدی، قذف، محاربه و افساد فی الارض)
  • دیات
  • قصاص (جنایات بر نفس و عضو و منفعت)
  • و سایر موضوعات مرتبط

 

اگر به دنبال وکلایی هستید که در زمینۀ جرائم کیفری و مجازات های مربوط به آن دارای تخصص و تجربه هستند، لطفاً اینجــا کلیک کنید.