اختلافات و دعاوی قراردادی

قرارداد (= عقد) ابزاری است که طرفین آن با ارادۀ آزاد خود، حقوق و تکالیف مشخصی را قبول می کنند و خود را متعهد به انجام تعهدات قراردادی می نمایند. 

با توجه به اهمیت حقوق و تکالیف قراردادی در جوامع بشری که با نظم عمومی جوامع در ارتباط است، قانونگذاران مقررات ویژه ای را در ارتباط با قراردادها و حقوق مربوط به آنها وضع کرده اند. ازجمله مباحث مهمی که در حقوق قراردادها مورد توجه قانونگذاران ازجمله در ایران است، می توان به تشکیل قرارداد، زمان و مکان انعقاد قرارداد، اهلیت طرفین قرارداد، نمایندگی و فضولی در انعقاد قرارداد، شروط قرارداد و آثار قرارداد اشاره کرد.

قرارداد می تواند معین یا نامعین باشد. قراردادهای معین آن دسته از قراردادهایی هستند که نام آنها در قانون آورده شده و ضوابط حاکم بر آن نیز مشخص شده است مانند قرارداد بیع (خرید و فروش). قراردادهای نامعین آن دسته از قراردادهایی هستند که نامی از آنها در قانون آورده نشده است و مبتنی بر ارادۀ طرفین هستند مانند قرارداد مشارکت. مادۀ ۱۰ قانون مدنی ایران به قراردادهای نامعین اختصاص دارد: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتیکه مخالف صحیح قانون نباشد نافذ است.»

در حقوق ایران، دو دسته از قواعد بر قراردادها حاکم هستند. اول، «قواعد عمومی قرادادها» است که اختصاص به قرارداد خاصی ندارد و اصولاً در همۀ قراردادها اعم از معین و نامعین باید رعایت شود. دوم، «قواعد خاص قرارداد» است که تنها به قراردادهای معینی اختصاص دارند.

قرارداد و حقوق قراردادها یکی از تکنیکی ترین و ظریف ترین مباحث حقوقی است که در نگارش و آگاهی از مفاد و تفسیر آن حتماً باید از وکلای متخصص بهره گرفت به خصوص قراردادهای بزرگ و با اهمیت که باید از لحاظ حقوقی مورد تأیید اهل فن قرار بگیرند.

 

وکلای متخصص در زمینۀ امور قراردادها می توانند در زمینه های زیر به شما راهنمایی ارائه کنند و یا دعاوی شما را دنبال و از حقوق شما دفاع نمایند:

 • انواع عقود
 • تخلیه و کلیه دعاوی بین موجر و مستاجر
 • دعاوی بطلان قرارداد
 • دعاوی ناشی از تعهدات و مطالبات خسارات قراردادی
 • فسخ قرارداد
 • فسخ و اقاله قرارداد
 • قراردادهای بانکی (فروش اقساطی، جعاله، مضاربه، مشارکت مدنی)
 • قراردادهای تجاری
 • قراردادهای چند جانبه
 • قراردادهای مدنی (شرکت)
 • قراردادهای موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی
 • و سایر موضوعات مرتبط

 

اگر به دنبال وکلایی هستید که در زمینۀ قراردادها و مسائل حقوقی مربوط به آنها دارای تخصص و تجربه هستند، لطفاً اینجــا کلیک کنید.