با پیچیده شدن روابط انسانی، اختلافات ناشی از این روابط نیز پیچیده تر و گسترده تر شده است. بنابراین رسیدگی به این اختلافات و حل و فصل آنها نیز مستلزم تخصصی شدن سازوکارهای مربوط و تمرکز اشخاص دخیل در این فرایند ازجمله وکلا بر روی یک حوزه و یا حوزه های خاص است. شکل گیری مراجع اختصاصی رسیدگی به گروه خاصی از دعاوی (مانند دادگاه انقلاب یا دادگاه خانواده)، راه اندازی گرایش های درسی نوین در دانشگاه های حقوق که به حوزه های تخصصی می پردازند (مانند حقوق مالکیت فکری یا حقوق تجارت بین الملل) و متمرکز شدن وکلا بر یک یا چند شاخه از دعاوی (مانند وکیل خانواده) نشان دهندۀ برجسته شدن تخصص در این زمینه است.

علی رغم اینکه مراجع قضایی تاحدی به سمت تخصصی شدن و تقسیم صلاحیت ها پیش رفته اند، اما چنین تقسیم بندی ای در میان وکلای دادگستری مشاهده نمی شود.

وکیل بان، به عنوان اولین بانک وکلای متخصص، سعی دارد با معرفی وکلای متخصص، اشخاصی که در موضوعات خاص جهت اخذ مشاوره یا سپردن امر وکالت به دنبال وکیل مناسب می گردند را راهنمایی و پلی ارتباطی میان این دو گروه باشد. بدیهی است اخذ مشاوره و سپردن وکالت به وکلایی که خود را در یک یا دو حوزه متخصص می دانند بسیار عاقلانه تر از اخذ مشاوره و سپردن وکالت به وکلایی است که خود را در تمامی زمینه صاحب نظر به حساب می آورند.

به منظور تسهیل در یافتن وکلای متخصص، وکیل بان فهرست موضوعی اختلافات حقوقی را به شرح ذیل تهیه کرده است تا با با توجه به موضوع مورد نظر خود، وکلای متخصص را بیابید و در صورت تمایل نسبت به مکاتبه یا تماس با آنها اقدام فرمایید.

 

اختلافات و دعاوی خانوادگی
اختلافات و دعاوی خانوادگی
اختلافات و دعاوی قراردادی
اختلافات و دعاوی قراردادی
اختلافات و دعاوی ملکی
اختلافات و دعاوی ملکی
اختلافات و دعاوی شهرداری
اختلافات و دعاوی شهرداری
اختلافات و دعاوی کیفری
اختلافات و دعاوی کیفری
اختلافات و دعاوی دادگاه انقلاب
اختلافات و دعاوی دادگاه انقلاب
اختلافات و دعاوی تجاری
اختلافات و دعاوی تجاری
اختلافات و دعاوی سازمان تعزیرات حکومتی
اختلافات و دعاوی سازمان تعزیرات حکومتی
اختلافات و دعاوی امور حسبی
اختلافات و دعاوی امور حسبی
اختلافات و دعاوی دیوان عدالت اداری
اختلافات و دعاوی دیوان عدالت اداری
اختلافات و دعاوی وصیت و ارث
اختلافات و دعاوی وصیت و ارث
اختلافات و دعاوی تابعیت، اقامت و پناهندگی
اختلافات و دعاوی تابعیت، اقامت و پناهندگی
اختلافات و دعاوی مالکیت فکری
اختلافات و دعاوی مالکیت فکری
اختلافات و دعاوی ثبت احوال
اختلافات و دعاوی ثبت احوال
اختلافات و دعاوی مربوط به دادرسی فوری
اختلافات و دعاوی مربوط به دادرسی فوری
اختلافات و دعاوی حقوق بین الملل اقتصادی
اختلافات و دعاوی حقوق بین الملل اقتصادی
اختلافات و دعاوی بیمه
اختلافات و دعاوی بیمه
اختلافات و دعاوی بانکی و بانکداری
اختلافات و دعاوی بانکی و بانکداری
اختلافات و دعاوی ورزشی
اختلافات و دعاوی ورزشی
اختلافات و دعاوی پزشکی
اختلافات و دعاوی پزشکی
اختلافات و دعاوی گمرکی
اختلافات و دعاوی گمرکی