اختلافات و دعاوی دیوان عدالت اداری

نظام حقوقی ایران بر اساس گسترۀ صلاحیت مراجع قضایی، دو نوع صلاحیت عام و صلاحیت خاص را برای دادگاه ها قائل شده است.

مراجع قضایی که دارای صلاحیت عام هستند، اصولاً می توانند به تمامی دعاوی مطروح در آنها رسیدگی نمایند غیر از مواردی که به موجب قانون استثناء شده و در صلاحیت مراجع قضایی با صلاحیت خاص قرار می گیرند. برعکسِ مراجع قضایی با صلاحیت عام، مراجع قضایی با صلاحیت خاص تنها صلاحیت رسیدگی به بعضی از جرائم را دارند که به طور خاص در قانون مشخص شده است.

دیوان عدالت اداری ازجمله مراجع قضایی با صلاحیت خاص است که مطابق با مادۀ ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیارات آن به شرح ذیل است:

۱. رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف) تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها؛

ب) تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها.

۲. رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها؛

۳. رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

 

وکلای متخصص در زمینۀ امور دیوان عدالت اداری می توانند در زمینه های زیر به شما راهنمایی ارائه کنند و یا دعاوی شما را دنبال و از حقوق شما دفاع نمایند:

  • تجدیدنظر از آرای صادره از دیوان
  • تجدیدنظرخواهی از آرایی که مرجع رسیدگی آن دیوان است
  • دعاوی به طرفیت شهرداری ها
  • دعاوی مربوط به آموزش و پرورش
  • دعاوی مربوط به سازمان تأمین اجتماعی
  • دعاوی مربوط به سایر نهادها
  • و سایر موضوعات مرتبط

 

اگر به دنبال وکلایی هستید که در زمینۀ دیوان عدالت اداری و پرونده های مطروح در آن دارای تخصص و تجربه هستند، لطفاً اینجــا کلیک کنید.