اختلافات و دعاوی امور حسبی

امور حسبی مطابق با تعریف ارائه شده در قانون امور حسبی، آن دسته از «اموری است که دادگاه ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد». به عبارت ساده، امور حسبی اموری هستند که به نوعی دارای ماهیت قضایی اداری هستند و به دلیل نظم عمومی قانونگذار تصمیم گرفته است تا به این امور که جنبۀ اداری دارند، ماهیت قضایی بدهد تا از ثبات بیشتری برخوردار شوند. محجورین و امور مربوط به آنها، ترکۀ میت، غایب مفقودالاثر و دعاوی مربوط به احوال شخصیه ازجمله مسائلی هستند که در امور حسبی به آنها پرداخته می شود.

 

وکلای متخصص در زمینۀ امور حسبی می توانند در زمینه های زیر به شما راهنمایی ارائه کنند و یا دعاوی شما را دنبال و از حقوق شما دفاع نمایند:

  • تحریر ترکه
  • تعیین و عزل قیم
  • تقسیم ترکه
  • دعاوی علیه متوفی
  • دعاوی مربوط به احوال شخصیه (صدور حکم رشد و جنون، اثبات سفاهت و ...)
  • صدور گواهی حصر و وراثت
  • مهر و موم ترکه
  • و سایر موضوعات مرتبط

 

اگر به دنبال وکلایی هستید که در زمینۀ امور حسبی و مسائل حقوقی مربوط به آن دارای تخصص و تجربه هستند، لطفاً اینجــا کلیک کنید.